نامه ای از بهار؛ حسرت و دلتنگی های کوچک زندان
kalameh / بهاره هدایت
23-Jun-2011
امین دلم برای همه چیز تنگ شده..برای همه چیز..بند
بند وجودم از این دلتنگی درد می کند..خسته ام از این همه آرزوهای کوچک که
خفه ام می کند..حسرت..حسرت..می دانی چیست؟می دانم که می دانی..اما نمی دانی
چه حالیست که توی این قفس لعنتی مانده باشی و در عرض یکسال سه نفر را از
پیش چشمت تا زیر خاک بدرقه کرده باشی!! که دو نفرشان و بخصوص این آخریشان
فرشته صفتهایی بودند مثال زدنی..نمی دانی چه حالیست..کاش ندانی... >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark