گفت و گو ی کلمه با همسر محسن امين زاده، يكي از اعتصاب كنندگان زندان اوين
کلمه / کلمه
23-Jun-2011
مسؤولیت جان همسر من با مسؤولان زندان و مسؤولان قضایی است. ایشان دو سال
است که به دلیل بی عدالتی ها در زندان به سر می برند و در طول این مدت از
نظر جسمانی بسیار ضعیف شده اند. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark