نحوه برخورد دولت موسوی با کشتار ۶۷ و موارد نقض حقوق بشر
gooya news / ايرج مصداقی
23-Jun-2011 (one comment)

در دوره‌ای که ميرحسين موسوی ۱۳۶۰-۶۸ اداره کشور را به عهده داشت، سياست عدم تعامل با مکانيسم‌های حقوق بشری سازمان ملل يکی از ويژگی‌های اين دوره بود. دولت ميرحسين موسوی از هرگونه پاسخگويی و يا همکاری با نهادها و مکانيسم‌های مزبور خودداری کرده و به فراخوان‌ قطعنامه‌های بين‌المللی برای رعايت معاهدات و ميثاق‌های بين‌المللی حقوق بشر که قانوناً موظف به رعايت آن‌ها بودند توجهی نمی‌کرد

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Green Iranians, Please Read this Article &

by Maryam Hojjat on

Learn about Criminal Mosavi And Others what crimes they committed in IRAN against Iranians in the same barbaric Regime.

We do not need to repeat our mistakes again.