خانواده های زندانيان سياسی از قول اعتصاب کننده ها:در زندان و با دستان خالی هم ساکت نمی مانيم
کلمه / کلمه
23-Jun-2011

خانواده های ۴ زندانی سياسی که از روز شنبه همراه با ۸
زندانی سياسی ديگر دست به اعتصاب غذا زده اند نسبت به وضعيت آنان ابراز
نگرانی کردنداما در عين حال از قول زندانيان خبر دادند که زندانيان ساکت
نمی مانند.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark