نامه ی سرگشاده خانواده بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی: فرزندمان به چه جرمی محکوم به ۲۰ سال زندان است؟!
komiteh / komiteh
23-Jun-2011
خانواده ی بهنام ابراهیم زاده، کارگری که به ۲۰ سال زندان محکوم شده است،
با انتشار نامه ی سرگشاده ای از اتحادیه های کارگری و افکار عمومی در ایران
و جهان برای اعتراض به این حکم ظالمانه یاری خواسته اند: >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark