2تير :متن نامه زندانيان سياسی رجايی شهر به گزارشگر ويژه حقوق بشر
کلمه / کلمه
23-Jun-2011
جمعی از زندانيان سياسی زندان رجايی شهر در نامه به
گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ايران که به تازگی به
اين سمت برگزيده شده است نوشتند: >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark