2تير: منصوره بهکيش در سلولهای انفرادی ، تحت بازجويی و شکنجۀ روحی
فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران / فعالين حقوق بشر
23-Jun-2011
منصوره بهکيش همچنان در سلول های انفرادی بند 209 زندان اوين ، تحت بازجويی و شکنجه های روحی بازجويان وزارت اطلاعات قرار دارد.
>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark