آن ها لب بر غذا بسته اند، ما چه می توانيم بکنيم؟
(راه کارگر) / ارژنگ بامشاد
24-Jun-2011
به نظر
می رسد این
اعتراض
سنگین، بیش از
یک  پیام در
خود داشته
باشد. این
فریاد اعتراض،
باید مخاطبین
بیشتری داشته
باشد. این را باید
اعتراض آن
هائی دانست که
ماهیت این
رژیم را بیش
از دیگران
دریافته و از
آن بریده اند.
این فریاد ی
که از جان
مایه گذاشته ،
اعتراض 
به آن هائی
هم هست که
هنوز در
انتظار
"اصلاح"
امورند؛ دم از
آشتی میان
جانی و قربانی
می زنند؛ هم
چون سنگی بر
پای جنبش عمل
می کنند؛ هم
بر پدال ترمز
می فشارند و
هم ترمز دستی
را می کشند و
در نهایت بذر
ناامیدی می
پاشند.
>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark