چنين گويد منوشه اميردر سايت بالاترين (خبر ويژه)
kayhannews.ir
24-Jun-2011

در سناريوي اخير نيز به نظر مي رسد صهيونيست ها و دوستان مصري آنها نگران گسترش ارتباطات نخبگان ايران و مصر هستند.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark