تحریم های جدید امریکا یعنی نزدیک شدن خطر حمله
pyknet
24-Jun-2011

همه اینها جزیی از سیاست زمین سوخته است که چندی پیش سایت
آینده نسبت به آن هشدار داده بود.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark