هفتمین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
اخبار روز / اخبار روز
24-Jun-2011

خبرها حاکی است وضعیت جسمی زندانیان اعتصاب کننده زندان اوین چندان رضایت بخش نیست و دچار ضعف شدید جسمانی هستند، هر چند از نظر روحی در وضعیت مناسبی به سر می برندعلیرغم تقاضاهایی که برای پایان اعتصاب غذا صورت گرفته، زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین همچنان در اعتصاب غذا به سر می برند و بی خبر از همه جا لبهایشان را بر غذا بسته اند.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark