.خودکشی يک زندانی بی دفاع در اثر شکنجه های طاقت فرسا و شرايط غير انسانی
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران / فعالين حقوق بشر
24-Jun-2011
پنجشنبه 2 تير ماه زندانی نادر رمضانی حدودا 26 ساله
بدليل شکنجه های وحشيانه و شرايط طاقت فرسا در سلولهای انفرادی بند1 شکنجه
گاه زندان گوهردشت کرج اقدام به خودکشی نمود و مدتی بعد جان سپرد. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark