ششمین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی؛ وضعیت جسمی امین زاده نامساعد است
کلمه / کلمه
24-Jun-2011
محسن امین زاده، فعال سیاسی و معاون وزارت خارجه دولت خاتمی، در پی اعتصاب
غذا، دچار افزایش شدید فشار خون شده وضعیت جسمی بسیار نامناسبی دارد
وتاکنون از انتقال وی به بهداری اوین و یا بیمارستان خودداری شده است . هم
بندیان او نگران وضعیت جسمانی وی هستند. همچنین ابولفضل قدیانی و عبدااله
مومنی دو تن از این زندانیان هستند که دیروز به بهداری زندان اوین منتقل
شده اند . قدیانی نیز با توجه به بیماری قلبی وضعیت نگران کننده ای دارد
.... >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark