احضار یداله قطبی از دستگیر شدگان اول ماه مه 1390 سنندج
کمیته هماهنگی / کمیته هماهنگی
24-Jun-2011
یدالله قطبی باید در تاریخ 22 تیر 1390 خود را به شعبه 2  دادگاه معرفی نماید. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark