همبستگی با زندانیان اعتصابی اعلامیه ی مشترک ۹ گروه اپوزیسیون
اخبار روز / اخبار روز
26-Jun-2011
صدها فعال سیاسی و اجتماعی در سرتاسر کشور در اسارتگاه های رژیم به سر
می برند و ارگان های امنیتی و قضائی و مسئولین زندان ها، بدترین رفتار را
با زندانیان سیاسی دارند. رژیم با هدف شوم نابود کردن دگراندیشان زندانی
آگاهانه مانع دسترسی زندانیان به امکانات درمانی ضرور می شود. زندانبان های
رژیم جمهوری اسلامی با اعمال چنین روشی جان زنده یاد هدی صابر را پشت
دیوارهای زندان گرفتند. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark