رجوي:ننگ ما، ننگ ما فاميل الدنگ ما...! (خبر ويژه)
kayhannews.ir
27-Jun-2011

خدابنده
در نامه خود از عبادي خواست به جاي نشستن آن طرف دنيا و آسمان و ريسمان
بافتن، بيايد تا با هم به كمپ اشرف بروند، البته اگر رجوي اجازه بدهد!

  >>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark