دانشگاه صنعتی شریف از اول مهر تفکیک جنسیتی را اجرا می کند
بی بی سی
27-Jun-2011

رضا روستا آزاد، رییس دانشگاه صنعتی شریف گفته است از اول مهر اجرای طرح تفکیک جنسیتی در این دانشگاه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، آقای روستا آزاد گفته است این طرح برای دانشجویان سال اول آغاز خواهد شد.

به گفته آقای روستا آزاد، زمانی که دانشجویان از محیط دبیرستان وارد دانشگاه می شوند به آنها "شوک" وارد می شود که این امر باعث می شود بسیاری از خانواده ها برای حل این مشکل به مسوولان دانشگاه مراجعه کنند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark