اعتصاب غذای در اوین پس از دو هفته شکسته شد
pyknet
28-Jun-2011

آزمونی بود تا نشان دهد که جان
انسان و حیات یک زندانی تا چه حد در نظر مسئولان و مقامات
قضایی و امنیتی بی ارزش و فاقد اهمیت است.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark