به توصیه "آقا"، فعلا باید دست و پای احمدی نژاد بسته شود
pyknet
28-Jun-2011
ایشان باید


بطور جدی مرز خود را با جریان انحرافی شفاف و روشن کند.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark