تصاویر: چايخانه هاى بازار تبريز
تابناک
28-Jun-2011 (one comment)

چايخانه ها در آذربايجان از ديرباز مورد توجه مردان اين خطه بوده و اين سنت تا به امروز ادامه دارد.

>>>
پندارنیک

Photos of Azeri Bazar

by پندارنیک on

Shame on those who ceaselessly advocate foreign intervention and military action against our precious land and people.


Share/Save/Bookmark