برکناری مشائی یعنی ضربه فنی احمدی نژاد
pyknet
28-Jun-2011

در چنین اوضاع آشفته ایست که دولت های سایه با اشاره "آقا" می
کوشند سازماندهی باند احمدی نژاد را متلاشی کنند

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark