ناطق نوری: ایرانیان حافظه تاریخی ندارند
تابناک
30-Jun-2011

برخی ها هواشناسی شان خوب است و زود می چرخند

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark