سلسله عزامنشيان!
gooya news / احمد وحدت‌خواه
30-Jun-2011 (one comment)

فرض عمومی بر اين بوده است که انقلاب اسلامی يک سيستم حکومتی به نام سلطنت موروثی را سرنگون و به‌جای آن يک جمهوری با صفت اسلامی نشانده است. اما واقعيات امروز جامعه ايرانی نشان می‌دهد که هيچ درکی ناقص‌تر و گمراه‌کننده‌تر نسبت به اين جابه‌جايی رژيم‌ها وجود نداشته است و اصولأ ما نه تنها به رژيم پادشاهی نه نگفته‌ايم، بلکه قسی‌القلب‌ترين و ارتجاعی‌ترين نوع آن را هم از دل تاريک تاريخ‌مان بيرون کشيده و جانشين مدرن‌ترين و ملی‌ترين آن‌ها کرده‌ايم

>>>
Maryam Hojjat

سلسله عزامنشيان!

Maryam Hojjat


Mr. Vahdatkhah,

I loved your article.  There is a painful reality about Iranians which makes us wondering about our well beings!Share/Save/Bookmark