با قبول جنبش مردم و تشکیل کنگره ملی می توان دست امریکا را از سوریه کوتاه کرد
راه توده
30-Jun-2011

حزب ما صریحا و از همان آغاز تظاهرات اعلام کرد که سمتگیری
سیاسی شرکت کنندگان در تظاهرات مردمی مخالف با استعمار و
هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی سوریه است.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark