بسی رنج بردم در این سال سی... آهای! مرا کجا می برید؟!
gooya news / ف.م.سخن
07-Jul-2011 (one comment)

به اطلاع هموطنان عزیز می رسانم، من، ابوالقاسم فردوسی، سراینده ی شاهنامه، در حال مفقود شدن هستم، و از شما مردم عزیز کمک می خواهم. من در طول سی سال بعد از انقلاب، وسط میدانی که به نام من است، رنج های بسیار متحمل شدم. دودهای بسیار خوردم، فحش های بسیار شنیدم، تهدیدهای بسیار دیدم. گفت و گوهایی را به زبانی عجیب شنیدم که می گفتند فارسی ست و من چیزی از آن نمی فهمیدم (این رنج از هر رنج دیگری برای من گران تر بود). این ها مربوط به خودم

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

This is a tragedy of epic

by vildemose on

This is a tragedy of epic proportion. If this is not cultural cleansing, then what is?