وزیر:فیلم تنبیه دانش‌آموزان راآمریكاواسرائیل ساختند
Ayande News
09-Jul-2011

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینكه فضا و جو مناسب در آموزش و پرورش، آمریكا و اسرائیل را وادار كرده است كه بروند و فیلم دروغین بسازند، از همه فرهنگیان بابت فیلم مشكوك و ساختگی تنبیه دانش آموزان كه در شبكه های ماهواره ای و اینترنتی پخش شده است، عذرخواهی كرد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark