چهلمین روز اعتصاب غذای زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شه
kalameh / kalameh
10-Jul-2011
چکیده :در چهلمین روز از اعتصاب غذای انور خضری، زندانی
سیاسی کرد، و در حالی که وضعیت جسمانی این زندانی بسیار نامناسب و بحرانی
گزارش می شود، مسئولان زندان رجایی شهر همچنان نسبت به خواسته های این
زندانی سیاسی بی توجه اند.... >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark