شيوع بيماری وبا در زندان‌های تهران و کرج
هرانا / هرانا
19-Jul-2011
هرانا:در طی هفته‌های اخير بيماری وبا در زندان‌های قزل حصار و رجايی شهر کرج و ندامتگاه پرديس شيوع پيدا کرده است.
>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark