شمشير اسکندر در قبضه رهبر!
gooya news / احمد وحدت‌خواه
20-Jul-2011

روزی که آقای خامنه‌ای تخت جمشيد ويران‌شده توسط ارتش اسکندر مقدونی را "نماد ظلم پادشاهان عليه بردگان و موجب شرمندگی ملت ايران" خواند بايد انتظار می‌رفت که مريدان بی‌فرهنگ و ضدملی او فردا روزی مجسمه‌ی سرداری را که تا پای جان خود و خانواده و تمامی لشگرش در دشت‌های لرستان از آب و خاک و شرافت مردم ميهن‌مان در مقابل هجوم دشمن ايستادند را با کينه اسکندری خود از ميدان شهر بر خواهند داشت

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark