رئيس سازمان زندان ها: وضعيت بهداشتی زندان ها نگران کننده است
کلمه / کلمه
20-Jul-2011

همچنين ترابی تکرار چند باره سخنان رييس سازمان زندان‌ها درباره کمبود زندان‌ها را مهم مي‌داند و تاکيد مي‌کند اين برای چندمين بار است که رييس سازمان زندان‌ها به صراحت مي‌گويد امکانات کنونی گنجايش اين ميزان زنداني‌ را ندارد و بهتر است وقتی نمي‌توانيم زندان‌های جديدی بسازيم، تعداد زنداني‌ها را با اقدامات پيشگيرانه کاهش دهيم.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark