ما از جبهه ملی ایران پشتیبانی مینمائیم
via Melliun
29-Jul-2011 (one comment)

پشتیبانی کامل ما از مسئولین جبهه ملی ایران که هدف اینگونه اهانتها قرار گرفته اند، بطور مشخص استاد ادیب برومند، رئیس شورای رهبری و شورای مرکزی و آقای دکتر حسین موسویان، ریاست هیآت اجرائی جبهه ملی ایران، که چندین دهه در شرایط بسیار سخت به مبارزات ارزنده خود ادامه داده اند، تا زمانیکه در این مقامات هستند همواره پا برجاست و ما همواره در مقابل رفتار این عده انگشت شمار که وحدت درون این سازمان را به بازی گرفته اند، ایستادگی خواهیم نمود.امروزه که راه مصدق بیش از پیش به راه مبارزات مردم ایران برای دست یافتن به آزادی و دموکراسی تبدیل شده است، حفظ اعتماد دیرینه مردم نسبت به جبهه ملی ایران به عنوان برجسته ترین نهادی که تا به حال معرف این راه بوده است، وظیفه همه کسانی است که در این راه تلاش و مبارزه میکنند. بایستی این سازمان را در شأن و مقامی نگهداریم که مردم ایران همیشه فرصت بهره مند شدن... >>>

recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

via INF-AO site

by Masoud Kazemzadeh on