«من اول انسانم، بعد ايرانيم و بعد مسلمانم»: جاذبه های شاپور بختيار
Radio Farda / حمید اکبری
08-Aug-2011
«من اول  انسانم، بعد ايرانيم و بعد مسلمانم». اين سخنانی بود که دکتر شاپور بختيار کمتر از يک سال پس از انقلابی که به حکومت سی و هفت روزه او پايان داد در تظاهراتی در هايد پارک لندن برای چند هزار ايرانی بر زبان آورد. اگر چه اين سخنان آن گونه که از متن نوار سخنرانی بر می آيد با غريو شادی و تاييد حاضرين مواجه شد، عنوان چنين سخنانی با فضای سياسی و اجتماعی آنروز ايران سازگاری نداشت. >>>
recommended by foriran

Share/Save/Bookmark