کاش ما هويج می‌کاشتيم!
Gooya News / احمد وحدت‌خواه
09-Aug-2011 (one comment)

گزافه نخواهد بود اگر بگوييم که در برابر هر قطره نفت سياهی که از زير خاک مقدس ميهن ما به يغما رفته است چندين قطره خون سرخ فرزندان آن نيز در پی کسب استقلال و آزادی ايران از مشروطه تا به امروز بر روی اين خاک ريخته شده است

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Mr. Vahdat Khah, Thank you for

by Maryam Hojjat on

writing such a great article in beautiful Parsi language.