"باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد"
gooya news / مسعود نقره كار
15-Aug-2011 (one comment)

سبعانه ترین فتوی فقیهانه در تابستان سال ٦٧ ثبت تاریخ شد. این سند و دیگر اسناد نشان دهنده ی نقش آمریت آیت الله خمینی در پنج کشتار ازکشتارهای شش گانه ی دگراندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی حکومت اسلامی، بخشی از پرونده ی مفتوح این فقیه و مفتی ست.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

 Maryam jan: Thank you for

by vildemose on

 Maryam jan: Thank you for posting this. Most deplorable, ghastly, and diabolical period in our history.  We lost some of our best and the brightest, which will never be able to replace.

"There is enough in this world to meet every man's need but not every man's greed." --Gahndi