قصه عشق نرودا
//www.zamaaneh.com/zambook/2010/08/post_35.html / اکبر فلاح‌زاده
19-Aug-2011

 

یک کارآگاه جوان که در کارش تبحر ندارد، دنبال عشق سال‌های گذشته‌ی
قهرمان شاعر، پابلو نرودای محزون می‌گردد. امپوئرو مؤلف این کتاب، در کنار
این کار دور دنیا می‌گردد و به تشریح کمونیسم و سرمایه‌داری می‌پردازد – به
طوری که این شرح زیاد به اثرش لطمه می‌زند.

کارآگاه جوان هنوز خیلی جوان است و تازه کارش را شروع کرده است. در عوض
موکل او مردی پیر و بسیار مشهور، یک افسانه‌ی زنده است: پابلو نرودا. سال
١٩٧٣ است، سال سرنوشت شیلی؛ سالی که دولت سالوادور آلنده سرنگون می‌گردد و
دیکتاتوری نظامی آغاز می‌شود.

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark