انتخابات "آزاد" و سراب دموکراسی در ایران،
gooya news / سیاوش عبقری
07-Sep-2011 (one comment)

پروژه تشکیلاتی و مبارزاتی که میتواند رهنمود موثر و کارآمدی برای سکولار دموکرات های آزادیخواه و حق طلب ایران باشد، نمونه آفریقای جنوبی است. یک نمونه ی موفق گذر از نظام استبدادی به دموکراسی. در آفریقای جنوبی نظام آپارتاید-نژادی بود، و در ایران امروز، رژیم تمامیت گرای آپارتاید مذهبی-جنسیتی.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Great Model for transformation to FREE IRAN

by Maryam Hojjat on

The author suggested the South Africa transformation from apartide to secular democratic system for IRAN.