پايين آوردن پرچم تراکتور سازی توسط گاردهای ضد شورش
Everybody / Everybody
10-Sep-2011
پايين آوردن پرچم تراکتور سازی توسط گاردهای ضد شورش و شعار بيشرف بيشرف مردم ---------------------------------------------------------------------------------- Iran Tabriz 9 Sep 2011 clashes with riot forces

//www.youtube.com/watch?v=GKj2ejZICHA&feature...

----------------------------------------------------------------------------------- Iran 9 Sep 2011 people chating to save Orumieh Lake

//www.youtube.com/watch?v=BrvT_L9ilbE&NR=1

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark