«ديدار در لارناکا»
Roshangary / Bahram Rahmani
10-Sep-2011

موضوع اين کتاب، ترور يک فعال سياسی به نام غلام کشاورز (بهمن جوادی) است که به صورت يک رمان سياسی - جنايی نوشته شده است.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark