دشت خاوران
Roshangary / آذرخش
10-Sep-2011 (one comment)
دشت خاوران

بيادهزاران جانباخته کشتار تابستان 1367

ای صبا ،گر بگذری بر طرف دشت خاوران

بوسه زن برخاک پاک آن زمين خون چکان

زير خاک خاوران،گنجينه ها،پنهان شده است

برسرقبر جوانان،دّراشگی برفشان

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Zendanian

ای صبا ،گر بگذری بر طرف دشت خاوران

Zendanian


ای صبا ،گر بگذری بر طرف دشت خاوران

بوسه زن برخاک پاک آن زمين خون چکان

زير خاک خاوران،گنجينه ها،پنهان شده است

برسرقبر جوانان،دّراشگی برفشان

زآن گل اندامان که در اين خاک، منزل کرده اند

سربسرباغ و گلستان گشته، دشت خاوران

نام والای شما ثبت است در تاريخ عشق

ای شهيدان بخون غلطان بی نام ونشان

خاک پاک خاوران،بگرفته در بر، تنگ تنگ

پيکر آغشته در خون هزاران نوجوان

نوجواناني، همه دارای عزمی آهنين

پاکبازاني، همه پيکار جوی و جان فشان

دشمنان بی امان حاکمان مرتجع

حاکمان را وحشت از اين بنديان قهرمان

آنکه در اعماق اين خاک سيه، خوابيده است

در شهامت، دارد از حلاج و از بابک ،نشان

هرعزيز خفته در اعماق اين خاک سياه

داستانها گويد از کين توزی ضحاکيان

آنکه فرمان داد برکشتار فرزندان خلق

مظهر جوروجنايت بود و ضحاک زمان

قتل عامی اين چنين،تاريخ، کم دارد بياد

تف براين وحشی صفت ها،تف بر اين آدمکشان