آب و خاکی باقی نگذاشته‌اند!
gooya news / احمد وحدت‌خواه
13-Sep-2011

در حالی که امروز تضاد ميان مسلمانان و پيروان ساير اديان به مرزهای خطرناک نفرت‌های قرون وسطايی رسيده است، رژيم با معرفی خود به عنوان "کعبه‌ی آمال مسلمانان جهان" در واقع ايران را به عنوان يکی از اهداف اصلی جنگ‌های ويرانگر "ميان تمدنی" تبديل کرده است که سرانجامی جز نابودی ميهن ما نخواهد داشت

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark