به دار آويختن 7 زندانی در زندان گوهردشت کرج
hrdai / hrdai
18-Sep-2011
نابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" هفت زندانی
زندان قزل حصار که در سلولها انفرادی بند 1 زندان گوهردشت بسر می بردند صبح
امروز به دار آویخته شدند. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark