«روز به روز بی‌دین‌تر می‌شوم»
Radio Zamaneh
22-Sep-2011
لارس فون تریر کارگردان دانمارکی امسال هم در بخش مسابقه‌ی جشنواره‌ی کن
شرکت داشت. فیلم «مالیخولیا»ی او که داستان نامتعارفش به زندگی بعد از
پایان جهان مربوط می‌شود، مانند کارهای دیگر تریر پر از نوآوری است. نوجویی
ویژگی اصلی کار اوست. اما پرگویی و بدگویی هم در طول سال‌ها به ویژگی‌های
او افزوده شده...

اظهارات نامتعارف این فیلمساز و حتی اخراجش از کن البته چیزی از ارزش
هنری آثار او نمی‌کاهد. او سال‌ها پیش هم‌زمان با بزرگداشت صدسالگی سینما
همراه با چند فیلمساز پیشرو دیگر جنبش نوخوهانه‌ی «دگما ۹۵» را بنیان گذاشت
تا با شیوه‌ی کلاسیک فیلمسازی مقابله کند. این جنبش در ادامه‌ی
سنت‌شکنی‌هایی بود که با نئورئالیسم بعد از جنگ دوم جهانی در ایتالیا شروع
شد و با موج نوی سینمای فرانسه ادامه یافت. واقعیت نوین دنیا بعد از جنگ
جهانی دوم می‌بایست از منظری تازه‌ دیده می‌شد تا فهمیده شود. سینما... >>>

recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark