کوری عصاکش کور دگر
//radiozamaneh.com/politics/2011/11/02/8056
02-Nov-2011
بازارهای جهانی مالی تاکنون بحران‌های زیادی را از سر
گذرانده‌اند و اصولاً به بحران عادت دارند، اما نکته اینجاست این بحران‌ها
اکثراً کوتاه‌مدت و کم اثر بوده است و هرگر شدت و حدت امروز را نداشته‌اند.
آنچه بحران مالی فعلی را در نظر ناظران خطرناک می‌کند، این واقعیت ساده
است که کاهش رشد اقتصادی به کاهش عواید مالیاتی دولت‌هایی می‌انجامد که
ثبات اجتماعی خود را مدیون آنها هستند. زیادتر شدن شکاف بین فقرا و
ثروتمندان، در حالی که دولت قادر به ایجاد تعادل نسبی از راه پرداخت
بیمه‌های اجتماعی و درمانی نباشد، به شورش‌های اجتماعی از نوعی که در
اسپانیا و یونان شاهد بوده‌ایم، منجر می‌شود. همین شورش‌ها در صورت پافشاری
دولت‌ها در اجرای سیاست‌های صرفه‌جویانه، می‌توانند به فروپاشی کشورهایی
مانند یونان منجرشوند. همین است که اجلاس کشورهای گروه ۲۰ امسال در شهر کن
فرانسه اهمیت زیادی یافته است. گ... >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark