انتقال شهابی به بیمارستان در اثر وخامت اوضاع جسمی !
Komiteh Hamahangi / Komiteh Hamahangi
11-Nov-2011
رضا شهابي كارگر و عضو هيات مديره ي سنديكاي كارگران شركت
واحد كه از 22 خرداد 89 در بازداشت است تنها به دليل دفاع از حقوق كارگران
دستگير شده و در اينهمه مدت تحت فشار و اذيت قرار گرفته و با وجود مشكلات و
عوارض و دردهاي شديد جسمي،تا كنون هيچ يك از اتهمات كذب وارد شده از سوي
بازجو (كارشناس) را نپذيرفته است.
>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark