هویت ایرانی چیست؟
BBC Persian / Pargar Program
16-Nov-2011

هویت ایرانی چیست؟

Pargar (BBC Persian TV)

چرا گفتهٔ فردوسی مبنی بر اینکه هنر نزد ایرانیان است و بس مایه مسرت غالب ایرانی‌ها می‌شود؟از "هنرمندی" گذشته، شاید به این دلیل که در این گفته حسی نهفته است از پیوند ما با آنانی که ندیده‌ایم و نمی‌شناسیم. سرزمینی که ایران نامیده می‌شود به این ترتیب رشته یی از ما و "نامدگان و رفتگان" را در بر می‌گیرد. ولی آیا همیشه چنین بوده؟این حس تعلق از کی پیدا شده؟ >>>

recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark