در سالگرد جان باختن « فرخی يزدی »
Roshangary / فريبا مرزبان
17-Nov-2011
تا قبل از شهريور 20 هيچ کس از فرخی خبری نداشت. ولی
پس از شهريور 20 عده ای از زندانيان قصر که آزاد شده بودند درباره ی شهادت
فرخی خبرهايی به بيرون از زندان دادند.

دستگاه ظالم شهربانی رضاشاه برگه ای به اين مضمون در پرونده اش گذاشت.
خبر فوت او در پرونده اش فقط يک برگ بود.« محمد فرخی فرزند ابراهيم در
تاريخ 25 / 7 / 1318 به مرض مالاريا و نفريت فوت نمود، شماره زندانی 678
می باشد ». پس از شهريور بيست که رضاشاه از ايران رفت و پرونده ی جنايت ها
به دادگستری ارجاع گرديد، معلوم شد پزشک احمدی با کمک عده ای و با فرمان
مستقيم رضاشاه ، به وسيله ی آمپول هوا فرخی يزدی را به قتل رسانده اند. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark