آخرین گزارش از وضعیت علی نجاتی
komiteh hamahangy / komiteh hamahangy
17-Nov-2011

لازم به ذکر است که  علی نجاتی دچار مشکلات جدی قلبی  بوده و در شرایط جسمی
بسیار بحرانی به سر می برد و هر روز ماندن در زندان برای او عواقب جسمی
بسیار خطرناکی به همراه خواهد داشت .

کمیته
هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خواهان آزادی بدون قید و شرط
علی نجاتی  بوده و مسئولین قضایی را مسئول مستقیم عواقب ناشی از شرایط
زندان بر این کارگر زندانی می داند.
>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark