خودشيفته‌گی بدخيم، دير تشريف‌فرما شده‌ايد آقای گنجی!لطفاً ته صف،
Gooya news / مهدی اصلانی
17-Nov-2011 (one comment)

آقای گنجی! به اعتبارِ نوشته‌ی اخيرتان در کلامِ شما و شمايان، نوعی طلب‌کاری تاريخی مشاهده می‌شود که آن‌را مزدِ بريدن و پرت شدن از دايره‌ی قدرت خود می‌پنداريد. در گفتمانی که از جانب شما و برخی هم‌فکران‌‌ ساخته شده کسانی که از چرخه‌ی قدرت کنار رفته و يا به بيرون پرت شده مشروعيت و جايگاه پيدا می‌کنند و بايد بدانان ناز‌شصت داد. سويه‌ی ديگر چنين باوری آن است که کسانی که از ابتدا در بازی قدرت قرار نگرفتند بی‌جايگاه می‌شوند و نامشروع!

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Mr. Aslani, Thank you

by Maryam Hojjat on

for your great article addressing the old Islamists like Mr. Ganji to shut up.  These islamists Like Mr. Ganji /Sazgara who were /are part of problems are bunch of traitors who never learned any thing about Vatan & Hamvatan but their own interests like akhoonds.  They are akhoonds indeed in civilian outfits.