جمعه گردی های اسماعيل نوری علا: پروژهء بازسازی روحانيت؟
gooya news / Dr_Esmaiel_Nooriala
25-Nov-2011 (2 comments)

من معتقدم که بايد در مقابل کوشش برای بازسازی نقش سياسی «روحانيت سنتی مستقل» (به هر معنی که در آينده داشته باشد) مقاومت کرد و توضيح داد که در آيندهء سکولار ـ دموکرات ِ ايران هر روحانی فقط يک «شهروند» صاحب حق رأی و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محسوب می شود و براستی درست نيست که ديگرباره بکوشيم تا از او بعنوان «مرجع تقليد» ی که می تواند مردم را به صحنهء مبارزات سياسی بکشاند استفادهء ابزاری کنيم.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Anahid Hojjati

Thanks Maryam for posting this great article

by Anahid Hojjati on

Interesting article.


Maryam Hojjat

Akhoonds Must have a REAL Job

by Maryam Hojjat on

Like any other citizen without help from government in FREE, Secular IRAN.

I promise then IRAN production of akhoonds decreases drastically.