روایت یک شاهد عینی از ماجرای پرتاپ کفش به سوی احمدی‌نژاد
azadegi.com
12-Dec-2011

 نامه وارده درباره پرتاب‌کننده کفش به احمدی‌نژاد 

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark